B-CERT Logo        
Инспекции и сертифициране в страната и чужбина
English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |

Контрол и сертификация на биологично производство

  • Управителят на ЛАКОН назначава инспектор за Вашето биологично производство и се прави предписание какви документи трябва да представите за първоночалната инспекция
  • След като сте готови с документите се определя дата за първоночалната инспекция
  • Инспекция –обхваща всички сфери на Вашето биологично производство и инспекторът попълва формулярите за инспекция
  • В срок от 7 работни дни инспекторът представя формулярите и своя доклад за резултата от инспекцията пред СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ на ЛАКОН
  • В срок от 14 работни дни СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ дава своето становище, предписания и срокове за отстраняване на несъответствията, констатирани по време на инспекцията
  • След отстраняване на несъответствията Ви се издава сертификат или се изтъкват причините, поради  които Ви се отказва
  • След издаването на сертификат ЛАКОН извършва годишни одити и внезапни проверки за изпълнение стандартите на биологичното производство

 


English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |
Всички права запазени. LACON©