B-CERT Logo        
Инспекции и сертифициране в страната и чужбина
English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |

“ЛАКОН - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично произведени хранителни продукти" ООД

Сертифициращата организация ЛАКОН ООД извършва независим контрол и сертификация за биологично производство съгласно изискванията на :

 • НАРЕДБА № 5 на МЗХГ от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
 • Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейският съюз
 • Регламент 834/2007 и 889/2008 на ЕС
 • National Organic Program (NOP) USDA
 • Bio Suisse

ЛАКОН ООД работи с добре обучен и високо квалифициран персонал  в областта на биологичното производство
ЛАКОН ООД екипът инспектори работят еднакво добре в България и в чужбина
ЛАКОН ООД гарантира пълното запазване на търговската тайна на своите клиенти

ЛАКОН ООД  предлага независим контрол и сертификация на :

  • Фермери
  • Преработватели
  • Търговци на биологична продукция

 

English | За нас | Новини | Кандидатстване | Форми за кандидатстване | Сертификация | Партньори | Процедури и Регламенти | Връзки | Контакт |
Всички права запазени. LACON©